2017. dec 23.

Százéves Karácsonyok

írta: Jagica
Százéves Karácsonyok

Ünnepeljünk együtt a Fortepannal és a Vasárnapi Ujsággal

megoldokulcs_life_coaching1.pngAz év egyik legkedvesebb időszaka a Karácsony, és ez bizony nem volt másképp régen sem. A Vasárnapi Ujság a karácsonyi számaiban már száz-százötven évvel ezelőtt is igyekezett az ünnephez méltó tartalommal elgondolkodtatni és szórakoztatni a nagyérdeműt.

A vallásos tárgyú cikkek, karácsonyi novellák, versek mellett azonban felbukkantak kis színes hírek, olykor háborús tudósítások, csípős hangú politikai tárcák és hirdetések is.

Mit is írt az újság száz évvel ezelőtt Karácsonykor?

1906.december 23. - Vasárnapi Ujság 

Érdektelenségbe fulladt a választás Budapesten. 

Községi választás. Budapest polgársága ezen a héten megint atyákat választott magának. Ezúttal nem honatyákat, hanem csak városatyá­kat. Ez az aktus Budapesten rendesen se valami túlságosan élénk, se valami túlságosan izgalmas lenni nem szokott. A milyen eleven az érzékük minálunk az embereknek az ország dolgai iránt, olyan halavány a fogékonyságuk a város ügyeivel szemben.

Budapest főváros lakossága különben politikai érzék vagy érzé­kenység dolgában se áll az első helyen az országban, de a lokális közügyek dolga meg talán az országban sehol se mozgatja meg a polgárságnak olyan kicsiny hányadát, mint ebben a legnagyobb magyar városban. A minek megvolt a maga igen közel fekvő és természetes magyarázata. Budapest lakosságának óriási szaporodásában a legnagyobb szerepet a beköltö­zés játszotta.

Megírta már valaki, hogy Magyarország népe három helyre vándorol a legnagyobb tömegben: Amerikába, Romániába és — Budapestre. Ebből aztán mindjárt nagyon érthető, hogy a főváros lakosságának egy igen nagy részéből — az újabb településből — hiányzik az érzék vagy még inkább az érdeklő­dés a város közügyei iránt. Nagy időbe telik, míg a lakosság e részének eszébe jut, hogy ezek iránt a dolgok iránt is érdeklődjék; még többe, míg bennük tájékozódni, eligazodni tud, rá­ eszmél, min kellene változtatni és mit kellene megerősíteni.  1906_ggaabboo.jpg(1906 fotó: Fortepan Orig:Ggaabboo)

1908. december 20. - Vasárnapi Ujság

Végre postán is feladható az adóbevallás

Újévi ajándékul azt a reformot kapjuk a kormánytól, hogy az adót ezután postán is beküldhetjük az adóhivatalba. Ha „ajándékot” emlegetünk, ezt nem lehet egé­szen tréfának venni. Az angol közmondás, hogy: az idő pénz, már érvényt és elismerést talált az egész világon és ha akadna statisztikus, a ki kiszámítaná, hogy mennyi időt vesztegetnek el az emberek az adóhivatalokban, míg végre elintézhették a dolgukat a legminimálisabb óradíj szerint is horribilis summa kerülne ki ráfizetésnek.

Már pedig ráfizetést semmiféle kereskedő vagy szolgáltató nem követelhet a portékájáért vagy a szolgáltatásáért. Nem követelhet az állam sem, a mely szintén szolgáltató minőségében kapja az adót a szervezett berendezkedés biztossá­gának és kényelmének az ára gyanánt.

Minden reformot, a mely az állam és a polgár között való ügyleti viszonyt egyszerűsíti, két érdek szempontjából kell üdvösnek tartanunk. Az egyik a kényelmi és a takarékossági szempont, a melyet már jeleztünk, a másik a viszonylatok tisztázásának, könnyebb és általánosabb megérthetésének az érdeke, a melyet minden egyszerűsítés szinte önmagától szolgál és elősegít. Már pedig ha van ügylet, a mely lényegének még elemi tartalmában is ismertetésre szorul, mert a közönség egy óriási tömege előtt állandóan egy bizonyos félelmetes homályban marad, úgy az adózás ez...

...Az adóügynek megvan a maga külön tudománya, nehéz és komplikált tudomány: de az adózás berendezése nem lehet olyan, hogy az adó befizetése maga is tudomány legyen, a melybe a legtöbb ember úgy belékavarodik, hogy meg se próbálja, a míg el nem jön hozzája — az instruktor: az adóvégrehajtó.

1908_schmidt_albin.jpg(1908 fotó: Fortepan Orig:Schmidt Albin)

1909. december 26. -  Vasárnapi Ujság

Egy gazdag gyáros lánya a szószólója a magasabb bérért sztrájkoló varrónőknek New Yorkban

Morgan Annié, annak a Pierpont Morgannak a leánya, a kinek van körülbelül annyi milliója, ahány öltést egy blúzon varrnak, ez a szerencsés és bizonyára szép Morgan Annié (melyik milliárdos kisasszony csúnya?) vezére vagy patrónája lett a new yorki blúzvarró lányoknak, akik most sztrájkba léptek, mert nagyon rosszúl fizették őket.

Nem mindennapi jelenség egy milliárdos kisasszony a szegény kis varrónők serege élén, akik egy nagyobb darab kenyérért mennek csatába és amit ez óriási kontraszt láttára érez az ember, mégis  harmónia. Illedelmes érzés. Lélek és igazság érik benne. Mert az kétségtelen, hogy a hol a konfekcziósok Morgan, Vanderbilt, Kockefeller meg Elkins kisasszonyok számára dolgoznak, ott nem kellene nyomorogniuk azoknak a leányoknak, a kikkel a konfekcziósok ezeknek a blúzait varratják. Ezek a kisasszonyok vagy a papáik bizonyára nagyon tisztességesen megfizetik azoknak a blúzoknak az illő árát. Valószínűleg még az illetlen árát is.

Változtatni csak az változtatna a dolog megítélésén, ha kiderülne, hogy az aranyban úszó szép Missek nem otthon, hanem Parisban varratják a blúzaikat és a new yorki varrólányok munkájából csak akkor kérnek részt, ha ezek sztrájkolnak. Ebben az esetben vitássá válnék az Annié kisasszony patronátusának érdeme és dicsősége. Udvarias kötelesség azonban föltenni, hogy az nincsen így és Morgan kisasszonyt meg dollárherczegnő társait a maguk pénze emberséges fölhasználásának erkölcse viszi a harcz tüzébe. Ha így áll a dolog, akkor akcziójuknak teljes a szépsége. De mégis kívánatos, hogy ez a new yorki sztrájk ne tartson nagyon sokáig. Mert ha bizonyos is, hogy Morgan Annié kisasszonynak több a tartalék blúza, mint a sztrájkoló varrólányoknak a tartalék tőkéje, a türelmet nem szabad túlságosan próbára tenni. Különösen a milliárdos kisasszonyokét nem. És különösen akkor nem, ha már új blúzokat rendelnének.

 1909_fortepan.jpg(1909 fotó: Fortepan Orig:Fortepan) 

1911. december 24. - Vasárnapi Ujság

A pincérek nem szeretnének Szenteste dolgozni 

Az idei karácsony, hétfőre esvén a «vasárnapja» három napos szünettel szolgál azoknak, a kiknek nem minden nap vakáczió. Három pihenő nap egysorban : dolgos embereknek ritka ajándék. Nem csoda, ha az elgondolására azokban is megmozdul a vágy, a kiknek az ünnep nem a pihenést, hanem az'ellenkezőjét jelenti. A pinczéreknek soha sincs annyi dolguk, mint vasárnap vagy más ünnepnapon. Mindennek meg kell adni az árát és azért, mert vasárnap a kávéházban üldögélnek azok is, a kiknek hétköznapon mindig talpon kell lenniök, az ő lábuk fizet. Többet kell ilyenkor futkosniuk, mint egy trainingben levő futó-bajnoknak, a ki valamelyik olimpiádra készül.

Nos: a pinczérek (egyelőre csak az éttermiek) olyat gondoltak, hogy az idén ők is kiveszik a maguk szerény részét az ünnepi pihenőből. Legalább olyan mértékben, mint a villamos kocsik alkalmazottjai, a kik az esztendőnek ezen az egy napján, karácsony szent estéjén megengedhetik maguknak azt a gyönyörűséget, hogy — gyalog járhassanak, vagy otthon ülhessenek. A vendéglők pinczérei se követeltek többet, csak hogy ezen az egy estén ne kelljen vendéglőbe menniök. Hanem otthon maradhassanak, az egyik mint házigazda, a másik mint vendég, a karácsonyfa tövében.

1911_gyollai_janosne.jpg(1909 fotó: Fortepan Orig:Gyollai Jánosné) 

 1912. december 22. - Vasárnapi Ujság

 Aki szőrmébe burkolózik, nem fog fázni télen sem. Fizetett tartalom.

Zimankós, zúzmara jeleivel már jelentkezik a tél, kénytelen-kelletlen szükségessé válik a hideg ellen való védekezésre szolgáló ruházkodás. Most látjuk csak igazán, mit is jelent a szőrmék viselése, mily könnyen és gondtalanul megy neki a télnek az, aki idejekorán ellátta magát ilyenekkel.

Jelen viszonyok között azonban még szerencsének nevezhetjük, hogy a szőrmeárukat, nevezetesen garnitúrákat, kabátokat minden fajú szőrméből, kucsmákat, vadászkarmantyúkat, lábzsákokat és kocsitakarókat a saison hátralevő részében lényegesen leszállított árban bocsájtja a vevőközönség rendelkezésére Elkán Gyula szűcs szőrmenagyáruháza.

 1912_cholnoky_tamas_kolozsvar.jpg(1912 fotó: Fortepan Orig:Cholnoky Tamás) 

1913. december 21. - Vasárnapi Ujság 

Kapjanak-e szobrot a Panama-csatorna készítői?

A Panama csatorna építői nem kapnak szobrot. Két év múlva, 1915-ben meg akarják nyitni az újkor legcsodásabb technikai alkotását, a Panama csatornát. Az amerikai sajtóban nem¬ rég felvetődött az eszme, hogy az építés két vezető mérnöke, Goethals és Gorgas ezredes szobrot kapjon és hogy egyik szobor az Atlanti oczeán, a másik a Csendes oczeán partján állíttassék fel.  A sajtó másik része tiltakozik a terv ellen, hogy élő emberek szobrot kapjanak. A washingtoni kormány az utóbbi álláspont javára döntött, kimondva, hogy a csatorna építőinek nem kell maradandóbb és nagyszerűbb emlék, mint maga a csatorna.

Hóhelyzet a Tátrában

Ó-Tátrafüredről jelentik, hogy a Magas Tátrában ezidén rendkívül korán köszöntött be az igazi téli időjárás. Tátrafüred már e hó elején behavazódott és különösen az utóbbi napokban volt kiadós, tartós havazás. A hóréteg vastagsága jelenleg 50—60 cm,  a közlekedést hóekék segélyével tartják fenn. A hegység magasabb részeiben a hó már 1 m magasan fekszik. Ó-Tátrafüreden a barátságos Grandhotel megnyílt és nagyszámban érkeznek az üdülést kereső és téli sportot űző vendégek, ügy a bel- mint külföldről. A sportpályák elkészültek és kitűnő állapotban vannak.

1913_schoch_frigyes.jpg(1913 fotó: Fortepan Orig:Schoch Frigyes) 

1917. december 23. - Vasárnapi Ujság

Helyzetjelentés a háborúból 

Deczember 13. Az összes orosz arczvonalakra kiterjedő fegyverszünetre vonatkozó tárgyalások ma reggel újból megkezdődtek. A nyugati harcztéren tüzérségi harczok és a kisebb gyalogsági vállalkozások. Az olasz harcztéren a velenczei hegyekben a hó és köd megakadályozott minden harczi közlekedést. Conrad tábornagy csapatai a Meletta területéért vívott négynapos harczokban 689 tisztet és 16,000 főnyi legénységet szállítottak be. A zsákmány 98 ágyú, 288 géppuska, 4 golyó­ szóró, 84 aknavető és sok más hadianyag.

Deczember 14. ki oroszokkal a fegyverszüneti tárgyalások tovább tartanak. A nyugati harcztéren Flandriában csak néhány szakaszon volt élénk tüzérségi tevékenység. Bullecourttól keletre az angolok kísérletét elvesztett árkaik visszaszerzésére a németek visszaverték. A harcztér egyes részein felderítő és tüzérségi harczok. Az olasz harcztéren a Piave és Brenta között a harczi tevékenység újból feléledt.

Deczember 15. Az oroszokkal tovább folynak a fegyverszüneti tárgyalások. A nyugati harcztéren több helyütt sikeres német vállalkozások s tüzérségi harczok. A német hivatalos jelentés megállapítja, hogy az angolok Flandriában több mint négy hét óta beszüntették támadásaikat s ezzel hatalmas offenzivájuk befejezettnek tekinthető s rájuk csupán súlyos kudarczot hozott. Az olasz harcztéren Kraüsz Altréd gyalogsági tábornok csapatai a leghevesebb ellenállás ellenére is elfoglalták a Col Caprilén levő állásokat.

1917_wein_sarolta.jpg(1917 fotó: Fortepan Orig:Wein Sarolta) 

1920. december 19. - Vasárnapi Ujság

 Megjelent A bolsevizmus Magyarországon című könyv

Hatalmas, csaknem kilenczszáz oldalra terjedő kötetben, a mely a mai viszonyok között kiadói erőfeszítésnek is példátlan, a Franklin-Társulat kiadta az első összefoglaló, komoly tudományos színvonalon álló könyvet a legközelebbi múlt magyar törté­netének izgalmas epizódjáról, a bolsevista korszakról. A nagy munkát gróf Andrássy Gyula, Berzeviczy Albert, Matlekovits Sándor és báró Wlassics Gyula közreműködésével Graiz Gusztáv szerkesztette s közéletünk kitűnőségei és kiváló szakemberek írták egyes fejezeteit, a melyek minden oldaláról megvilágítják a bolsevizmus intézményeit, intézkedéseit és módszereit, teljes és tudományosan objektiv képét adják mindannak, a mi a végzetes négy hónap alatt ebben az országban történt az állami és politikai élet, a gazdaság, a közigazgatás és igazságszolgáltatás és kultúra terén.

A bolsevizmus egész torz rendszere tárul fel a nyugodt, tárgyilagos fejtegetésekből, számtalan olyan részlettel, adattal és szemponttal, a melyeket nem tudhatott az sem, a ki ezt a szerencsétlen korszakot átélte, — csaknem az egész anyaga a könyvnek újnak tetszik még a többé-kevésbé beavatott olvasó előtt is. Gratz Gusztáv mélyen járó, szellemes bevezetésben fejti ki a magyar forradalom természetrajzát, Fábián Béla saját tapasztalatai alapján rajzolja meg az orosz proletárdiktatúra, "az orosz minta" képét....

...A könyv megjelenését valóságos eseménynek kell tekinteni, — a magyar szellemi élet hatalmas eredményű leszámolása ez a bolsevizmussal. Külső kiállítás dolgában is becsületére válik a könyv kiadójának, a legjobbat adja, a mit a mai keserves papír- és nyomdai viszonyok közt lehet.

1920_horvath_lajos.jpg(1920 fotó: Fortepan Orig:Horváth Lajos) 

1921. december 25. - Vasárnapi Ujság

 Az országos papír hiány miatt az újság rövid terjedelemben jelenik meg, a kis színes hírek elmaradtak, de a hirdetések még befértek 

Nem a hangzatos reklám , hanem az előkelő hölgyek számtalan elismerő levelei bizonyítják , hogy a FÖLDES féle Margit-créme , Margit-púder , Margit-szappan világhírű arczszépítő szerek. Üdít , szépít , fiatalít. Békebeli minőségben minden gyógyszertárban és drogériában kaphatók. Olvassa a hirdetéseket!

1921_schoch_frigyes.jpg(1921 fotó: Fortepan Orig:Schoch Frigyes) 

Boldog, békés Karácsonyt Nektek is!

Szeretettel

Jagica

 

 

 

 

 

 

 

Szólj hozzá

kult fortepan bonbon Karácsony Vasárnapi ujság